Aaltje Reuver

Luiperbeekstraat 42
6343 PV Weustenrade

Aaltje Reuver

Praktijk voor integrale therapie
en persoonlijke coaching

Leven is vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf te verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen.

Praktische zaken

Een verwijzing naar mij gebeurt in de regel door een huisarts, specialist, instelling of maatschappelijk werk. Maar je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Wachttijd

Ik zorg ervoor dat de wachttijd nooit langer is dan 14 dagen.

Informed consent

Voordat je bij mij in behandeling komt, informeer ik je volledig over de gang van zaken in mijn praktijk, de methoden, de tarieven, de betaalwijze, de klachtprocedure, enzovoort. Je krijgt dan ook de mogelijkheid om alle vragen te stellen die relevant zijn voor wat betreft de therapie.

Naar aanleiding hiervan tekenen we een Informed Consent; een geïnformeerde verklaring, waarmee je akkoord gaat met hetgeen besproken is.

Het informed consent is overigens géén contract. Je kiest er vrijwillig voor om in therapie te gaan en je kunt dus ten alle tijden stoppen met de therapie .

Vergoeding

Met alle grote verzekeraars zijn door mijn beroepsverenigingen afspraken gemaakt over vergoedingen. Consulten worden doorgaans (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer zélf uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar over de exacte vergoedingen.

Beroepsverenigingen

Door mijn registratie als lid van diverse beroepsverenigingen, zoals de Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), ben ik gebonden aan geheimhouding, beroepscodes en bijscholingen.

Meldcode

Ik werk met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Ook ik hanteer deze code en heb hiervoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer ik een vermoeden heb van huiselijk geweld of kindermishandeling, volg ik de volgende – voor de meldcode verplichte – vijf stappen:

 1. Ik breng eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Dat betekent dat ik aantekeningen zal maken in het dossier.
 2. Ik overleg met collega’s. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, of met een letseldeskundige.
 3. Ik voer een gesprek met de patiënt of met de ouders.
 4. Ik weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleg ik met Veilig Thuis.
 5. Ik beslis: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op:

 • Website Meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode.
 • Website Inspectie voor de Gezondheidszorg: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.
 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond,
  Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

  • Advies en ondersteuning: 0800-2000
  • Advies voor professionals: 010-4128110
  • Servicepunt meldcode en ondersteuning: 010-4339889

Klachten

Als lid van de VIV ben ik aangesloten bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ) verplicht wordt gesteld.

Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal stappen:

Stap 1: de Klacht
Als je een klacht hebt richt je je in eerste instantie tot mij.

Stap 2: de Klachtfunctionaris
Leidt ons contact niet tot een oplossing, dan neem je contact op met de VIV. Zij zorgt ervoor dat een klachtfunctionaris in actie komt.

Stap 3: de Geschillencommissie
Indien de klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je er voor kiezen om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Als de Geschillencommissie een uitspraak doet, dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd. Zodoende wordt de opgedane ervaring gedeeld en kan elke zorgverlener er kennis van nemen.

Meer informatie

Voel je vrij om te bellen (045-5228571) als er nog vragen zijn, of als je een afspraak wilt maken voor een eerste consult.