Aaltje Reuver

Luiperbeekstraat 42
6343 PV Weustenrade

Aaltje Reuver

Praktijk voor integrale therapie
en persoonlijke coaching

Leven is vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf te verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen.

Praktische zaken

Een verwijzing naar mij gebeurt in de regel door een huisarts, specialist, instelling of maatschappelijk werk. Maar je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Wachttijd

Ik zorg ervoor dat de wachttijd nooit langer is dan 14 dagen.

Informed consent

Voordat je bij mij in behandeling komt, informeer ik je volledig over de gang van zaken in mijn praktijk, de methoden, de tarieven, de betaalwijze, de klachtprocedure, enzovoort. Je krijgt dan ook de mogelijkheid om alle vragen te stellen die relevant zijn voor wat betreft de therapie.

Naar aanleiding hiervan tekenen we een Informed Consent; een geïnformeerde verklaring, waarmee je akkoord gaat met hetgeen besproken is.

Het informed consent is overigens géén contract. Je kiest er vrijwillig voor om in therapie te gaan en je kunt dus ten alle tijden stoppen met de therapie .

Tarieven

De prijs voor een sessie bedraag €100,00. Voor paren is het €160,00 ofwel €80,00 per persoon. De duur van een consult/sessie is 90 minuten.

Afspraken kunnen kosteloos worden veranderd tot 3 dagen voor de afgesproken sessiedatum. Bij afzegging 2 dagen voor deze datum, reken ik €80,00. Voor paren is dit €120,00 ofwel €60,00 per persoon. Bij afzeggingen op dezelfde dag wordt het volledige sessiebedrag in rekening gebracht.

Betaling

Betaling kan op 3 manieren:

 • Via bankoverschrijving vooraf;
 • Via contante betaling na de sessie;
 • Via betaling van een ‘Tikkie’ achteraf.

De nota ontvangt u op het moment dat het te betalen bedrag is ontvangen.

Vergoeding

Met alle grote verzekeraars zijn door mijn beroepsverenigingen afspraken gemaakt over vergoedingen. Consulten worden doorgaans (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer zélf uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar over de exacte vergoedingen.

Registratie, achtergrond en opleiding

Ik ben gecertificeerd therapeut en aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, zoals de Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het RBCZ erkent daarmee de kwaliteit van mijn begeleiding als psychosociaal- en Natuurgeneeskundig therapeut; bovendien ben ik hierdoor gebonden aan geheimhouding, beroepscodes en bijscholingen.

 • VIV Registratienummer: 19 07 648A
 • RBCZ-code: 180 294R
 • AGB-code praktijk: 90 – 03122
 • AGB-code therapeut: 90 – 024259
 • KvK-nummer: 14 11 7089

Meldcode

Ik werk met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Ook ik hanteer deze code en heb hiervoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer ik een vermoeden heb van huiselijk geweld of kindermishandeling, volg ik de volgende – voor de meldcode verplichte – vijf stappen:

 1. Ik breng eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Dat betekent dat ik aantekeningen zal maken in het dossier.
 2. Ik overleg met collega’s. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, of met een letseldeskundige.
 3. Ik voer een gesprek met de patiënt of met de ouders.
 4. Ik weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleg ik met Veilig Thuis.
 5. Ik beslis: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op:

 • Website Meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode.
 • Website Inspectie voor de Gezondheidszorg: de Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.
 • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond,
  Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling:

  • Advies en ondersteuning: 0800-2000
  • Advies voor professionals: 010-4128110
  • Servicepunt meldcode en ondersteuning: 010-4339889

Privacy

De praktijkvoering van Aaltje Reuver voldoet aan de nieuwe Europese privacy wet die in mei 2018 van kracht is geworden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het onderstaande helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Privacy Verklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je begeleidingsvraag en notities van sessies. Ook worden in het dossier, indien van toepassing, gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik zal jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik, of een administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota / factuur

Op de zorgnota die je ontvangt voor een consult, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving: bijv. ’Prestatiecode 24504 Consult psychosociale therapie’
 • Kosten van het consult

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt ten alle tijde het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard (20 jaar) in een afgesloten administratie systeem. Ik heb als therapeut beroepsgeheim. Deze website voldoet tevens aan de eisen op de wet op de privacy. Deze website gebruikt geen cookies en slaat geen persoonlijke informatie op over je bezoek. Naleving van de wet op de privacy is onderdeel van de visitatie die de beroepsvereniging VIV doet bij de aangesloten therapeuten.

Klachten

Als lid van de VIV ben ik aangesloten bij een geschillencommissie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ) verplicht wordt gesteld.

Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal stappen:

Stap 1: de Klacht
Als je een klacht hebt richt je je in eerste instantie tot mij.

Stap 2: de Klachtfunctionaris
Leidt ons contact niet tot een oplossing, dan neem je contact op met de VIV. Zij zorgt ervoor dat een klachtfunctionaris in actie komt.

Stap 3: de Geschillencommissie
Indien de klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je er voor kiezen om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Als de Geschillencommissie een uitspraak doet, dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd. Zodoende wordt de opgedane ervaring gedeeld en kan elke zorgverlener er kennis van nemen.

Meer informatie

Voel je vrij om te bellen (045-5228571) als er nog vragen zijn, of als je een afspraak wilt maken voor een eerste consult.